Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ tại Nam Định

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ tại Nam Định

Chiều 28/6, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Nam Định.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự cho biết, nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ đã tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh.

Về biên chế công chức được giao năm 2018 của tỉnh là 2.218 biên chế; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 74 chỉ tiêu; biên chế sự nghiệp là 28.459 chỉ tiêu. Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số công chức có mặt là 2.077 người (không kể 927 công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập); tổng số viên chức có mặt là 24.486 người ( không kể những người đứng đầu trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức và 1.316 người làm việc ở trạm y tế xã, phường, thị trấn).

Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến nay đã tinh giản 110 biên chế công hức và 1.130 biên chế viên chức.

Việc tuyển dụng công chức, từ tháng 6/2012 đến nay đã tuyển dụng 181 người năm 2012, năm 2013 là 81 người và năm 2016 là 203 người (năm 2015, 2017 và 2018 không tuyển dụng). Tổng số viên chức được tuyển dụng từ tháng 6/2012 đến nay là 5.188 người.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại từ tháng 6/2012 đến nay là 1.739 lượt người.

Công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, các thành viên Tổ công tác đề nghị, về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, UBND tỉnh cần có đánh giá khái quát kết quả từ năm 2015 đến 2018; đặc biệt số viên chức được Bộ Nội vụ thẩm định năm 2018 cao hơn nhiều so với số có mặt tính đến thời điểm 31/12/2017, đề nghị UBND tỉnh báo cáo và làm rõ số lượng chưa được tuyển dụng (khoảng 4000 người). UBND tỉnh cần khẩn trương phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền. Việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức cũng cần được báo cáo cụ thể.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cũng cần có báo cáo, có kế hoạch, trong đó dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế với số lượng cụ thể.

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hơn 1700 lượt cũng cần bổ sung, làm rõ những trường hợp nào thiếu tiêu chuẩn, điều kiện hoặc bổ nhiệm chưa đúng quy trình.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần bổ sung báo cáo thanh tra trách nhiệm về phòng chống tham nhũng, thực hiện các giải pháp phòng ngừa; báo cáo rõ hơn về tình hình quản lý sử dụng đất đai, trình tự, thủ tục giao đất. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần rà soát lại từ các nguồn khác nhau, giải quyết tốt từ cơ sở, tránh khiếu kiện đông người và vượt cấp. Bổ sung thêm các biện pháp khắc phục sau khi Thanh tra Bộ Nội vụ có kết luận thanh tra năm 2015.

Báo cáo, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề thành viên Tổ công tác nêu, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; việc phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; giải thích về số lượng chỉ tiêu biên chế viên chức chưa được tuyển dụng như chỉ tiêu được phê duyệt; vấn đề bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh Nam Định phục vụ buổi kiểm tra và các giải trình, làm rõ những vấn đề thành viên Tổ công tác đưa ra. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy định việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đầy đủ. Triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII có kết quả, nghiêm túc; công tác tiếp công dân theo định kỳ đầy đủ, đúng quy định.

Việc tinh giản biên chế và sử dụng biên chế công chức được thực hiện đúng theo quy định, tuy nhiên việc sử dụng biên chế viên chức chưa đầy đủ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108 của Chính phủ, giảm tối thiểu 10% biên chế đến năm 2021.

Khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đi vào nền nếp, xây dựng được môi trường làm việc văn minh, hiện đại. Rà soát đối tượng xét tuyển không qua thi: trình tự thủ tục, văn bằng chứng chỉ, thời gian công tác…

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Một số kiến nghị đề xuất của tỉnh, Tổ công tác tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý theo quy định.

Theo Baochinhphu.vn


TOP