Nghiêm cấm dạy học trực tuyến có thu tiền khi học sinh tạm dừng đến trường

Sở GD&ĐT Thái Bình nghiêm cấm việc dạy học trực tiếp, trực tuyến có thu tiền trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Liên quan đến dạy học trực tuyến, Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; chỉ đạo các tố chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua internet theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua internet.

Đồng thời, bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học qua internet của giáo viên và học sinh của nhà trường. Cụ thể, bảo đảm 100% giáo viên, học sinh của trường có tài khoản (ID) để tham gia hệ thống phần mềm dạy và học trực tuyển; bảo đảm tính bảo mật, an toàn khi cấp phát các tài khoản cho giáo viên, học sinh; hướng dẫn giáo viên tổ chức các chuyên đề học an toàn, quản lý chặt chẽ tài khoản đăng nhập vào khóa học. Sử dụng phần mềm, công cụ an toàn khi tổ chức dạy học.

Cùng xây dựng quy chế, hướng dẫn giáo viên tổ chức hoạt động dạy, học sinh thực hiện hoạt động học qua internet an toàn, hiệu quả và đúng qui định, các trường cũng được lưu ý xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, tương tác với thầy cô phụ trách cho học sinh và cha mẹ học sinh. Xây dựng đầy đủ phương án cho các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khác nhau được tiếp cận học tập. Phối hợp với cha mẹ học sinh trong tổ chức dạy học qua Internet.

Đối với giáo viên, Sở GD&ĐT yêu cầu xây dựng và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet.

Giáo viên tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

Giáo viên bộ môn giám sát quá trình học tập của học sinh, ghi nhận kết quả và thực hiện đánh giá quá trình học tập quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, kết quả của các bài tập, bài kiểm tra qua quá trình học tập trực tuyến. Căn cứ hướng dẫn của nhà trường thực hiện quy đổi kết quả đánh giá quá trình thành các bài đánh giá thường xuyên trong bộ môn học. Thông tin đến giáo viên chủ nhiệm về quá trình học tập của học sinh hàng tuần…

Giáo viên chủ nhiệm rà soát các trường hợp khó khăn trong việc tiếp cận học tập qua internet, báo cáo tình hình cho lãnh đạo đơn vị cụ thể từng trường hợp học sinh không tham gia học tập được…

Tags:

TOP