Nam Định: Phấn đấu năm 2020 đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới

Nam Định: Phấn đấu năm 2020 đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015, Nam Định đã có 112 xã (53,6% tổng số xã) được công nhận đạt chuẩn…
Sau 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2015, Nam Định đã có 112 xã (53,6% tổng số xã) được công nhận đạt chuẩn NTM (vượt 18,6% kế hoạch), 1 huyện đạt chuẩn quốc gia NTM. Sau 5 năm xây dựng NTM, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, ngành nghề nông thôn của tỉnh phát triển ổn định và chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được tăng cường đầu tư, đổi mới cơ bản diện mạo nông nghiệp, nông thôn. Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện thực chất hơn. Đời sống vật chất, tinh thần, an ninh nông thôn của người dân nông thôn được đảm bảo, niềm tin của người dân đối với công cuộc đổi mới được tăng cường. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 97 xã chưa đạt chuẩn NTM. Thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình NTM đến năm 2020. Về xây dựng NTM cấp xã: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch cấp xã. Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội. Trong đó, đến 2019 hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương, hệ thống trường học, nhà văn hóa… của 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí và 95% người dân nông thôn sử dụng nước sạch. Năm 2017 có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí về điện. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, đến năm 2019 có 100% số xã đạt tiêu chí về thu nhập theo chuẩn NTM.
0
Về vấn đề giảm nghèo và an sinh xã hội phấn đấu đến năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí tỷ lệ có việc làm thường xuyên theo chuẩn NTM. Tích cực thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Đến năm 2019 có 100% số xã đạt tiêu chí giáo dục theo chuẩn NTM. Đồng thời phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe dân cư nông thôn, đến năm 2017 có tối thiểu 75% dân số có thể BHYT. Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn nông thôn. Đến năm 2019 có 100% số xã đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh, trật tự theo chuẩn NTM. Về xây dựng NTM cấp huyện. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã, 100% đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch; hệ thống thủy lợi, hệ thống điện lưới liên xã được xây dựng đồng bộ theo quy hoạch; các bệnh viện huyện đạt chuẩn tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3, có 60% trở lên trường THPT đạt chuẩn Quốc gia; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mỗi huyện có 3 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hệ thống xử lý môi trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn; an ninh trật tự trên huyện được đảm bảo; Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp huyện được kiện toàn và hoạt động đúng quy định. Trong thời gian tới, tổ chức triệt để các văn bản của TƯ, của tỉnh về xây dựng NTM, đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp trong xây dựng NTM. Lập kếhoạch và xác định lộ trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 phù hợp với từng địa phương.

Nam Định phấn đấu năm 2016 có thêm 45 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2017 có thêm 31 xã, 2- 3 huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2018 có thêm 14 xã, 3 – 4 huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2019 có thêm 7 xã và các huyện còn lại đạt chuẩn NTM, để tỉnh Nam Định đủ điều kiện xét công nhận là tỉnh NTM. Năm 2020 tỉnh Nam Định phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Nguồn: Nongnghiep.vn


TOP