Nam Định: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương phải xác định việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tập trung gỡ khó, phấn đấu hoàn thành công tác này trên toàn tỉnh trong năm 2019.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo UBND 69 xã vẫn còn sử dụng bản đồ địa chính lập bằng phương pháp thủ công từ năm 1980 (Mỹ Lộc 1 xã, Vụ Bản 13 xã, Ý Yên 19 xã, Nghĩa Hưng 21 xã, Xuân Trường 6 xã, Giao Thủy 9 xã) cân đối nguồn lực tài chính, khẩn trương triển khai đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính; bảo đảm tất cả các xã, phường trên toàn tỉnh sử dụng bản đồ địa chính được đo đạc chính quy trong quản lý đất đai.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa phải thận trọng, chính xác, hạn chế thấp nhất sai sót dẫn tới phát sinh khiếu nại, thắc mắc của người dân.

Trường hợp phương án dồn điền đổi thửa thực sự phù hợp, khách quan, đảm bảo công bằng, được đại đa số nhân dân đồng tình nhất trí thì tích cực tổ chức tuyên truyền và vận động để người dân hiểu và chấp hành theo phương án đã được thông qua từ cơ sở và được UBND xã phê duyệt.

Trường hợp có biểu hiện làm sai hoặc vụ lợi thì phải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và lập phương án sửa chữa, khắc phục trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện đúng Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở và đúng hướng dẫn về công tác dồn điền đổi thửa; kiểm điểm xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát các huyện thực hiện kế hoạch cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa và hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu các huyện.

Theo (baochinhphu.vn)


TOP