Giải quyết ngay khiếu nại tại cơ sở giáo dục, tránh phát sinh phức tạp

Giải quyết ngay khiếu nại tại cơ sở giáo dục, tránh phát sinh phức tạp

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Nam Định vừa có văn bản về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân và chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục trong ngành thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý để chỉ đạo, kiểm tra, xem xét, giải quyết đúng pháp luật, đúng thẩm quyền.

Tập trung làm rõ nguyên nhân phát sinh, nội dung, yêu cầu để xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở, không để phát sinh gây phức tạp, làm ảnh hưởng không tốt đến ổn định, trật tự kỷ cương, nền nếp trong ngành.

Thường xuyên duy trì chế độ tiếp công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ KNTC theo quy định của pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trong việc giải quyết các công việc của công dân.

Phòng GD&ĐT các huyện và TP Nam Định theo phân cấp quản lý, phối hợp với Thanh tra huyện và Thanh tra TP Nam Định tham mưu với UBND huyện, TP Nam Định ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các CSGD thuộc phạm vi quản lý trong việc tổ chức triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Sở sẽ tiến hành kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với các đơn vị theo kế hoạch thanh tra.

Về vấn đề này, trong hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu các đơn trực thuộc Sở phải có nơi tiếp công dân.

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có trách nhiệm tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong tháng tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình và các trường hợp đột xuất khác theo quy định của pháp luật…


TOP