Nam Định : Yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không đi ra ngoài địa bàn tỉnh

Nam Định : Yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không đi ra ngoài địa bàn tỉnh

Ngày 12-8-2021, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung như sau:

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không đi khỏi địa bàn cư trú, ra ngoài địa bàn tỉnh;

2. Trường hợp thực sự cần thiết phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, cấp mình.

Yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Tags:

TOP