Phương án tuyển sinh 2018 Đại học Điều dưỡng Nam Định

Phương án tuyển sinh 2018 Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trường đại học điều dưỡng Nam Định công bố phương án tuyển sinh năm 2018, theo đó trường tuyển 580 chỉ tiêu.

Trường đại học điều dưỡng công bố phương án tuyển sinh năm 2018, theo đó trường tuyển 580 chỉ tiêu.

1.2. Phạm vi tuyến sinh đại học điều dưỡng Nam Định: tuyến sinh trong cả nước

1.3. Phương thức tuyển sinh:

– Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh: Xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia 2018

– Ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng: Xét tuyển học bạ THPT

2.1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: tổng chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến) 580

– Ngành Điều dưỡng (dự kiến): 470 (ĐHCQ: 390; ĐH liên thông CQ: 80)

– Ngành Hộ sinh (dự kiến): 50

– Ngành Y tế công cộng (dự kiến): 30

– Ngành Dinh dưỡng (dự kiến): 30

2 1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

– Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh qui định tại Điêu 6 Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của BGD ĐT về việc ban hành Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung câp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui.

– Đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

– Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

– Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm các môn thi của tô hợp xét tuyên bằng nhau thì xét ưu tiên môn Sinh học đối với tổ hợp B00 và D08, môn Hoá học đối với tổ họp D07. Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm các môn thi của tô hợp xét tuyển bằng nhau, môn xét ưu tiên bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao

216 Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trương.

2.1.6.1. Mã trường: YDD

2.1.6.2. Mã ngành:

– Ngành Điều dưỡng: 7720301

– Ngành Hộ sinh: 7720302

– Ngành Y tế công cộng: 7720701

– Ngành Dinh dưỡng: 7720401

2.1.6.3. Tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển:

Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh:

– BOO: Toán học, Hoá học, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

– D07: Toán học, Hoá học, Tiếng Anh (Môn chính: Hoá học)

– D08: Toán học, Tiếng Anh, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

Ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng:

– B00: Toán học, Hoá học, Sinh học (Môn chính: Sinh học). Xét tuyển điểm học bạ lớp 10,11,12.

2.1.6.4. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đổi với từng tổ hợp xét tuyển:

Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh:

– BOO: 80% chỉ tiêu của mỗi ngành

– D07: 10% chỉ tiêu của mỗi ngành

– D08: 10% chỉ tiêu của mỗi ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh của từng tổ hợp có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của công tác tuyển sinh nhưng không thấp hơn 25% chỉ tiẻu của môi ngành đôi với tổ hợp B00

Ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng: BOO: 100% chỉ tiêu

2 ệi. 7. Tỏ chức tuyển sinh: Theo Qui định tại Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của BGDĐT và Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của BGD & ĐT về việc Sửa đổi bổ sung tên và một số điều của Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; luyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của BGD & ĐT.

2.1.7.1. Thời gian tuyển sinh: theo Phụ lục kèm theo Công văn 899/BGDĐT- GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

2.1.7.2. Hình thức nhận ĐKXT:

– Đợt 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT theo qui định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Thí sinh được điều chỉnh nguyên vọng ĐKXT một lần trong thời gian qui định bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

– Đợt xét tuyển bổ sung: thí sinh lựa chọn 1 trong các phương thức sau

+ Nộp phiếu ĐKXT và lệ phí ĐKXT trực tiếp tại trường (Phòng Hội thảo 1, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, 257 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định).

+ Đăng ký trực tuyển qua hệ thống quản lý thi THPT Quốc gia. Khi kết thúc việc đăng ký, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trong khoảng thời gian 48 giờ sau khi ĐKXT trực tuyến vào tài khoản của nhà trường:

Số tài khoản: 48610000212888

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thành Nam

+ Qua đường bưu điện: chuyển phát nhanh hoặc chuyển bưu phẩm bảo đảm. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển tại Bưu điện.

2.1.8. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: theo Điều 7 Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của BGD & ĐT về việc ban hành Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui và khoản 5 Điều 1 Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của BGD & ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số diều của Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ

chính qui ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của BGD & ĐT

2.1.9. Lệ phí xét tuyển: theo qui định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ GDĐT

2.1.10. Học phỉ dự kiến:

Học phí theo tín chỉ, tính trung bình trong cả khoá học

– Ngành Điều dưỡng: 331.000 đồng/tín chỉ

(150 tín chỉ và 08 tín chỉ GDQP-AN, 03 tín chỉ GDTC)

– Ngành Hộ sinh: 344.000 đồng/tín chỉ

(144 tín chỉ và 08 tín chỉ GDQP-AN, 03 tín chỉ GDTC)

– Ngành Y tế công cộng: 378.000đồng/tín chỉ

(130 tín chỉ và 08 tín chỉ GDQP-AN, 03 tín chỉ GDTC)

– Ngành Dinh dưỡng: 368.000đồng/tín chỉ

(134 tín chỉ và 08 tín chỉ GDQP-AN, 03 tín chỉ GDTC)

2.2. Đại học VLVH và ĐH liên thông VLVH

2.2.1 Đổi tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành

2.2.2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

2.2.3. Phương thức tuyển sinh:

– Ngành Điều dưỡng: Xét tuyển học bạ THPT

2.2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: tong chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): ngành Điều dưỡng: ỉ00. Trong đó:

80 chỉ tiêu ĐU VLVH

20 chỉ tiêu ĐH liên thông VLVH

2.2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

– Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh qui định tại Điều 6 Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của BGD ĐT về việc ban hành Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui.

– Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 5,0 điểm trở xuống.

– Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm các môn của tổ hợp xét tuyển bàng nhau thì xét ưu tiên môn Sinh học đối với tổ hợp B00

2.2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXTvào các ngành của trường:

. 2.2.6.1. Mã trường: YDD

2.2.6.2. Mã ngành:

– Ngành Điều dưỡng: 7720301

2.2.6.3. Tổ hợp môn xét tuyển: Toán học, Hoá học, Sinh học (Môn chính: Sinh học). Xét tuyển điểm học bạ lớp 10,11,12 Ế

2.2.7. Tổ chức tuyển sinh: Theo Qui định tại Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tu [ 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của BGDĐT và Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của BGD & ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số diều của Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyên sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của BGD & ĐT.

2.2.7.1. Thời gian tuyển sinh’, theo Qui định hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo

2.2.7.2. Hình thức nhận ĐKXT: thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại trường

2.2.8. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: theo Điều 7 Thông tư 05/2017/1T-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của BGD ĐT về việc ban hành Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui và Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của BGD & ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyên sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui bari hành kèm theo 1 hông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của BGD & ĐT.

2 2 9. Lệ phí xét tuyển: theo qui định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ GDĐI

3 ẵ Thòi gian dự kiến tuyển sinh các đọt bổ sung trong năm:

3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: tháng 9/2018

3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: tháng 11/2018

Công Minh/Tạp chí SHTT


TOP