Nam Định: Đẩy mạnh thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

Ngày 24/10, UBND tỉnh Nam Định tổ chức ngày hội nghị sơ kết và gặp mặt các điển hình tiên tiến trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019…

Những địa phương, cá nhân có thành tích thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”
trong 10 năm qua được UBND tỉnh khen thưởng

Tuyến biên phòng biển tỉnh Nam Định dài 72 km, có 4 cửa sông lớn gồm sông Hồng, sông Sò, sông Ninh Cơ và sông Đáy. Toàn tuyến có 20 xã, thị trấn.

Các hoạt động kinh tế tại tuyến Biên phòng của tỉnh được đánh giá phát triển mạnh tuy nhiên tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp…

Hội nghị nhìn nhận, 10 năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân” với nhiều Nghị quyết, Kế hoạch đã được ban hành.

Trong đó, Tỉnh ủy có Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; UBND tỉnh có Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển đảo”…

Quá trình thực hiện, tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới biển nói riêng về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới biển gắn liền với đầu tư phát triển các mặt kinh tế-văn hóa-xã hội.

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, nhiều dự án hạ tầng, phòng chống thiên tai, nhiều dự án kinh tế lớn đã được tỉnh Nam Định triển khai tại các địa phương thuộc tuyến biên phòng.

Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị lực lượng vũ trang khác ở khu vực biên giới biển của tỉnh được chăm lo xây dựng, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hằng năm, tỉnh tổ chức các hoạt động “Ngày biên phòng toàn dân” (vào ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3-3)…

Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các hoạt động cụ thể thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền vùng biển được nâng lên.

Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố về mọi mặt; kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên giới biển của tỉnh có nhiều bước phát triển mới; khối đại đoàn kết toàn dân; đoàn kết quân dân được giữ vững; thế trận quốc phòng, thế trận biên phòng thường xuyên được củng cố, nâng cao.

Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo, lãnh thổ; tội phạm, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, để nâng cao hiệu quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên phòng của tỉnh, hội nghị thống nhất trong thời gian tới toàn tỉnh cần tập trung thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vùng biên giới. Tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới biển của tỉnh.

Chủ động củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại các địa phương vùng biên giới biển.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng; nâng cao chất lượng phong trào tự quản của quần chúng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh phối hợp cùng với chính quyền các cấp duy trì thường xuyên các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ,chủ quyền vùng biển,xây dựng lực lượng Biên phòng vững mạnh gắn với các phong trào, các cuộc vận động của địa phương.

Đặc biệt, quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí, trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác Biên phòng; động viên cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ Biên phòng.

Đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục các văn bản về quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của tỉnh. Phát động sâu rộng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tuyến sau có những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về biên giới biển../.

Theo (dangcongsan.vn)


TOP