Nam Định : Bổ sung 2 tuyến đường vào Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh đến năm 2030

Nam Định : Bổ sung 2 tuyến đường vào Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh đến năm 2030

Ngày 26-7-2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn – Yên Định, Lạc Quần – Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030.

ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển, kết nối từ xã Trực Tuấn – thị trấn Yên Định, Lạc Quần – Ngô Đồng; bao gồm tuyến chính và 02 tuyến nhánh. Trong đó tuyến chính là tuyến Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển dài khoảng 28,7km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng (gồm 2 đoạn: đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến Quốc lộ 21B dài khoảng 4,5km nằm trong quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, quy mô 8 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường khoảng 63,5m; đoạn còn lại từ Quốc lộ 21B đến đường bộ ven biển dài khoảng 24,2km, quy mô tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường (phạm vi giải phóng mặt bằng khoảng 100m); các tuyến nhánh gồm: tuyến nhánh từ xã Trực Tuấn (Trực Ninh) đi thị trấn Yên Định (Hải Hậu) dài khoảng 9,5km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, quy mô tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường (phạm vi giải phóng mặt bằng) khoảng 100m; tuyến nhánh từ Lạc Quần (Xuân Trường) đi thị trấn Ngô Đồng (Giao Thuỷ) dài khoảng 10,1km, tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô tối thiểu 4 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường (phạm vi giải phóng mặt bằng) khoảng 70m. Điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định lên đường cấp II đồng bằng./.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc
Quần – đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn – Yên Định, Lạc Quần – Ngô Đồng và
điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển
trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030, với
nội dung sau:

1. Bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – đường bộ
ven biển, kết nối Trực Tuấn – Yên Định, Lạc Quần – Ngô Đồng; bao gồm tuyến
chính và 02 tuyến nhánh.

a) Tuyến chính: Tuyến Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển dài
khoảng 28,7km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng. Gồm 02 đoạn:

– Đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến QL21B dài khoảng 4,5km nằm trong quy
hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy mô 8 làn xe,
tổng mặt cắt ngang đường khoảng 63,5m.

– Đoạn còn lại từ QL21B đến đường bộ ven biển dài khoảng 24,2km: Quy mô
tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường (phạm vi GPMB) khoảng 100m.

b) Các tuyến nhánh:

– Tuyến nhánh từ Trực Tuấn đi thị trấn Yên Định dài khoảng 9,5km, tiêu
chuẩn đường cấp I đồng bằng, quy mô tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường
(phạm vi GPMB) khoảng 100m;

– Tuyến nhánh từ Lạc Quần đi thị trấn Ngô Đồng dài khoảng 10,1km, tiêu
chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô tối thiểu 4 làn xe, tổng mặt cắt ngang
đường (phạm vi GPMB) khoảng 70m.

2. Điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ
ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định lên đường cấp II đồng bằng.

Điều 2. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

– Các nội dung còn lại: Thực hiện theo Quyết định phê duyệt, điều chỉnh Quy
hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2030.

– Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và Thủ trưởng các cơ quan
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Tags:

TOP