Nam Định: Nhiều hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nam Định: Nhiều hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐHXIII) – Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát Kế hoạch số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định để tham mưu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PGS. TS. Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến vào hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. ( Ảnh: Xuân Thu)

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU), thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện sự chỉ đạo của Ban TVTU và Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tích cực tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn, triển khai, đôn đốc các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Từ năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn duy trì đều đặn và nâng cao chất lượng tin, bài trên các trang, nhóm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, một số ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thành lập các trang, nhóm facebook đấu tranh phản bác của các địa phương, đơn vị. Các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các địa phương, đơn vị thường xuyên kết nối, đăng tải, chia sẻ tin bài trên không gian mạng.

“Công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường trong thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” – đồng chí Phạm Thị Thu Hằng cho biết .

Được biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập nhóm cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh với 417 thành viên; xây dựng, duy trì 4 trang fanpage facebook, 1 Cổng thông tin điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, Công an tỉnh ban hành các văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh đề nghị phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên môi trường mạng và vận chuyển hàng hóa qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan liên quan ký kết, triển khai, thực hiện Kế hoạch liên tịch về “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng”.

Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo 35 gồm 15 đồng chí. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sâu rộng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân địa phương với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; “lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực”; tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản về quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thành tựu của đất nước qua hơn 30 năm đổi mới; lịch sử, truyền thống của dân tộc, địa phương; bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; chức năng, nhiệm vụ, lịch sử, truyền thống của Quân đội; những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong xã hội. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm từ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Được biết, trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát Kế hoạch số 68 của Ban TVTU để tham mưu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tags:

TOP