Nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác SSCĐ của LLVT tỉnh (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Bộ CHQS tỉnh và cơ quan quân sự các cấp đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP, QSĐP. Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-2-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QP, QSĐP sát với đặc điểm, tình hình và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện”. Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành Đề án “Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ của các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020-2025”; Đề án “Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng, mức trợ cấp lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh”…

Đồng thời, phối hợp, tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo, hội đồng về công tác quốc phòng, quân sự ở các cấp, ban CHQS các cơ quan, sở, ban, ngành, góp phần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QSĐP hàng năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Trong đó Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xác định đây là vấn đề then chốt, là nhân tố quyết định, bảo đảm cho LLVT thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, LLVT tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và rèn luyện kỷ luật. Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng Dự bị động viên có số lượng hợp lý, chất lượng cao; lực lượng Dân quân tự vệ theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”. Đội ngũ cán bộ thường trực có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ, chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP, QSĐP. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh thường xuyên phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, hàng năm, LLVT tỉnh đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP, góp phần cùng các lực lượng xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng – an ninh trên địa bàn ngày càng vững chắc. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng được triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp, có chất lượng; nội dung chương trình bảo đảm đúng, đủ theo quy định và hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh các cấp thường xuyên được củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong năm 2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 103 cán bộ đối tượng 3; Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh các huyện, thành phố mở 74 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 4.219 cán bộ thuộc đối tượng 4 và 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 547 tăng, ni… Công tác huấn luyện SSCĐ của LLVT tỉnh đi vào nền nếp, hiệu quả, chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng cao.

Năm 2020 LLVT tỉnh đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện SSCĐ cho các lực lượng: tổ chức huấn luyện cho cán bộ, sĩ quan với quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 81,5% khá, giỏi. Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật với quân số tham gia huấn luyện đạt 98,5%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt 79,8%. Tổ chức huấn luyện và kiểm tra bắn đạn cho lực lượng dân quân tự vệ theo chương trình, kế hoạch, với quân số huấn luyện dân quân tự vệ đạt 93%, kiểm tra bắn đạn thật đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối. LLVT tỉnh cũng thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được quan tâm chú trọng. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu, các bước của quá trình tuyển quân đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao… góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP hàng năm.

LLVT tỉnh đã luôn phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc./.

Tags:

TOP