Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục - Nghĩa Hưng Nam Định

Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục – Nghĩa Hưng Nam Định

Đc: Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh
Chánh xứ : Linh mục os Phạm Văn Tứ (16/12/2015)
Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục
Giáo hạt Quỹ Nhất

nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục

nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục


Hải Anh – Tintucnamdinh.vn tổng hợp


TOP