Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018

Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018

Chiều ngày 17-1-2018, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 và sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 1057-QĐ/TU, ngày 16-9-2014 của Ban TVTU về sự lãnh đạo của Ban TVTU đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính của tỉnh và thường trực các huyện ủy, thành ủy.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhiều mặt công tác chuyển biến rõ rệt. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố, hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; an ninh chính trị được đảm bảo. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường, hạn chế xảy ra các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân.

Hoạt động điều tra, khởi tố, xét xử các vụ án được các ngành chức năng của tỉnh triển khai đồng bộ. Công tác tuyên truyền pháp luật, thi hành án dân sự đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nổi bật là thông qua việc công khai hoạt động của các cơ quan quản lý;

thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch về tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức; xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…

Công tác thanh tra được đẩy mạnh, trong năm toàn tỉnh đã tiến hành 111 cuộc thanh tra tại 349 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra hành chính đã phát hiện 69 cơ quan, đơn vị có sai phạm với tổng số tiền 5.465,5 triệu đồng. Các vụ án về tội phạm tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh đúng quy định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Sau 3 năm thực hiện Quy định số 1057-QĐ/TU, ngày 16-9-2014 của Ban TVTU về sự lãnh đạo của Ban TVTU đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực.

Đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVTU đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện căn bản giúp Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng và các ngành nội chính tăng cường phối hợp, triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa được thực hiện nghiêm túc ở một số ngành, lĩnh vực chủ yếu liên quan đến hoạt động phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, với các ngành trong khối nội chính trong việc thẩm định các chương trình, đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng;

thẩm định và cho ý kiến về công tác cán bộ trước khi thực hiện việc bổ nhiệm lại đối với các chức danh tư pháp. Việc tổ chức giao ban ở một số huyện chưa nền nếp, thiếu chủ động. Công tác nắm tình hình có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên dẫn đến chất lượng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng chưa cao.

Lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng còn thiếu, không ổn định, chưa được đào tạo cơ bản do đa phần là cán bộ tổng hợp kiêm nhiệm.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu giúp Ban TVTU lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Trong đó, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 1057-QĐ/TU, ngày 16-9-2014 của Ban TVTU về sự lãnh đạo của Ban TVTU đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng nhằm thống nhất nhận thức trong cấp ủy, phân công rõ lãnh đạo, cán bộ phụ trách theo quy định, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính với Ban Nội chính Tỉnh ủy, với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ trao đổi nắm bắt thông tin, tham mưu giải quyết các vụ việc, vụ án, khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong năm 2017.

Đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành trong khối nội chính tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm; tăng cường phối hợp chủ động nắm chắc, phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch.

Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành; bảo đảm giải quyết các loại án kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí;

thực hiện tốt việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, chuyển đổi vị trí công tác; duy trì nền nếp công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định. Trước mắt, cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm./.

Tin, ảnh: Văn Trọng
(báo nam định)


TOP