Nam Định quán triệt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong 5 năm tới

Nam Định quán triệt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong 5 năm tới

Ngày 30/7, tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, Tỉnh ủy đã ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 theo chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh.

Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh, đề cập đến những vấn đề lớn và mới, vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài và tác động trực tiếp đến các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thực sự thiết thực, hiệu quả, nghiêm túc, gần với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tập trung làm rõ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong từng Nghị quyết để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển trong giai đoạn mới, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là các đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực góp phần cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh tổ chức thực hiện; đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân đồng thuận ủng hộ, giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

Hội nghị quán triệt các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định.

Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận.

Chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế với các giải pháp cụ thể, huy động nguồn lực, có kế hoạch từng năm và chỉ tiêu cụ thể trong cả nhiệm kỳ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và sự phát triển nhanh, bền vững của mỗi địa phương, đơn vị.

Tags:

TOP