[Tiếp] hình ảnh giáng sinh tại một số giáo xứ Nam Định

[Tiếp] hình ảnh giáng sinh tại một số giáo xứ Nam Định

Xem thêm phần 1 tại đây
Giáo xứ Kiên Lao
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Giáo xứ Quần Phương
1

2

3

4

5

Giáo xứ Triệu Thông
1

2

3

4

Giáo xứ Xuân DươngGiáo xứ Tích Tín

Giáo xứ Ninh Cường


Giáo xứ Lác Môn
4

3

2

1

Giáo xứ An Đạo

Giáo xứ Liễu Đề


Giáo xứ Báo Đáp


Giáo xứ Bách Tính

Giáo xứ Ấp Lũ
1

2

Giáo xứ Thuận Thành
1

2

3

Giáo xứ Lạc Nam
1

Giáo xứ Phú Ninh
Giáo xứ Thanh Thủy
1

2

3

Giáo xứ Phú Thọ
1

2

3

4

Giáo xứ Phú Hương

Giáo xứ Hà CátGiáo xứ Định Hải4

Giáo xứ Thiện GiáoGiáo xứ Ân Phú
1

2

3

4

Giáo xứ Chỉ Thiện
1

2

3

4

5

Giáo xứ Lạc Thiện
1

2

3

4

Giáo xứ Nghĩa Dục
1

2

3

Giáo xứ Phú Giáo
1

2

Giáo xứ Văn Giáo
1

2

Giáo xứ Rạng Đông
1

2

Giáo xứ Phúc Điền
1

2

3

Tác giả bài viết: Btt Gp. Bùi Chu


TOP